Dabur Ashwagandhadi Lehya for Strength

Dabur Ashwagandhadi Lehya for Strength & Energy

Dabur Ashwagandhadi Lehya is recommended as an energetic, rejuvenating and revitalizing tonic. Dabur Ashwagandhadi Lehya provides strength, Stamina and relieves weakness. Dabur Ashwagandhadi Lehya is the best tonic for body and mind.

Dabur Ashwagandhadi Lehya Ingredients

Each 100 gm of Dabur Ashwagandhadi Lehya is prepared from : Ashwagandha, shveta jiraka, shveta sariva, Madhusnuhi & draksha each 5055 gm, sukshmaila 0.694 gm, Madhu 13.1 gm, shankara 39.22 gm, ghrita 6.55 gm and water q.s.

Dabur Ashwagandhadi Lehya Dosage

1 - 2 teaspoonful (6 - 12 gm) of Dabur Ashwagandhadi Lehya, twice a day or as directed by the Physician.