Chandraprabha Vati Ingredients

Chandraprabha Vati Formula Ingredients


Each 250mg tablet contains:

Candraprabha (Camphor) - 1.8mg
Vidanga (Embelia ribes) - 1.8mg
Shunthi (Zingiber officinale) - 1.8mg
Maricha (Piper nigrum) - 1.8mg
Pippali (Piper longum) - 1.8mg
Vacha (Acorus calamus) - 1.8mg
Pippalimoola (Piper longum radix) - 1.8mg
Devadaru (Cedrus deodara) - 1.8mg
Gajapippali (Scindapsus officinalis) - 1.8mg
Ativisha (Aconitum heterophyllum) - 1.8mg
Musta (Cyperus rotundus) - 1.8mg
Haritaki (Terminalia chebula) - 1.8mg
Bibhitaki (Terminalia belerica) - 1.8mg
Amalaki (Emblica officinalis) - 1.8mg
Chavya (Piper chava) - 1.8mg
Chitraka (Plumbago zeylanica) - 1.8mg
Karchur (Curcuma zedoaria) - 1.8mg
Chiretta (Swertia chiretta) - 1.8mg
Haridra (Curcuma longa) - 1.8mg
Saindava (Rock salt) - 1.8mg
Krishnalavana (Black salt) - 1.8mg
Bidlavana (Salt) - 1.8mg
Yavakshara (Potassii carbonas) - 1.8mg
Sajjikshara (Sodi carbonas) - 1.8mg
Suvarnamakshika bhasma (Ferri sulphuratum) - 1.8mg
Guduchi (Tinospora cordifolia) - 1.8mg
Daruharidra (Berberis aristata) - 1.8mg
Dhanyaka (Coriandrum sativum) - 1.8mg
Twak (Cinnamomum zeylanicum) - 7.2mg
Ela (Elettaria cardamomum) - 7.2mg
Tamalapatra (Cinnamomum tamalae) - 7.2mg
Trivrut (Operculina turpethum) - 7.2mg
Danti (Baliospermum montanum) - 7.2mg
Vamsa lochana (Bambusa arundinaceae) - 7.2mg
Loha bhasma (Ferrum) - 14.4mg
Khandasharkara (Saccharum officinalis) - 28.8mg
Shilajit (Asphaltum) - 57.6mg
Shuddha guggulu (Commiphora mukul) - 57.6mg

Method of preparation of Chandraprabha Vati
All the herbs and minerals are made into fine powder and mixed with each other to make a homogeneous mixture. This is then bound with a binding agent such as acacia gum (Sharngadhara Samhita, guggulu Sodhana reference: Bharat Bhaisajya Ratnakara)